Üldtingimused

>Üldtingimused
Üldtingimused2019-02-01T13:10:51+00:00

MS TEHNIKA ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED
1.1 MS TEHNIKA on MS TEHNIKA OÜ.
1.2.Klient on MS Tehnikaga Lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik.
1.3 Pool/Pooled on ühiselt või eraldi MS Tehnika ja Klient.
1.4.Üldtingimused on MS Tehnika üldtingimused.
1.5.Eritingimused on MS Tehnika ja Kliendi vahel sõlmitud kaupade ja/või teenuste müügiga seotud kokkulepped (nt koostööleping, ostu-müügi leping, hooldusleping, kasutusleping, garantiitingimused jne).
1.6 Leping on Üldtingimused koos Eritingimustega.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 MS TEHNIKA üldtingimused kehtivad MS TEHNIKA ja temaga Lepingu sõlminud Kliendi vahelistes suhetes ning moodustavad koos Eritingimustega ühtse Lepingu.
2.2 Kliendi või Kliendi volitatud isikutega võib Eritingimustes kokku leppida e-kirja, elektroonselt saadetud sõnumit või muid taasesitamist võimaldavaid vahendid kasutades.
2.3 Kui mõni Üldtingimus on oma sisult vastuolus lepingupoolte kokkulepitud Eritingimusega, siis kohaldatakse Eritingimusi.

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Kliendil on õigus osta ja volitada teisi isikuid ostma kaupu ja teenuseid MS TEHNIKAST.
3.2 Kliendilt, tema esindajalt või tema volitatud isikult võidakse MS Tehnikas nõuda isikut tõendavat dokumenti.
3.3 Kliendil on õigus igal ajal nõuda enda poolt volitatud isikute nimekirja ning peatada nendele isikutele antud volitusi.
3.4 Kliendil on õigus osta kaupu või teenuseid krediiti koostöölepingus sätestatud krediidilimiidi ulatuses.
3.5 Klient vastutab kõikide enda ja volitatud esindajate poolt tehtud tehingute eest.
3.6 Klient on kohustatud oma Lepingus märgitud andmete muutumisest ja/või muutmisest informeerima MS Tehnikat viie (5) päeva jooksul.
3.7 Klient kohustub tasuma MS Tehnika poolt esitatud arved arvel sätestatud tähtajaks. Kui arvel ei ole kauba või teenuse eest tasumistähtaega märgitud, kohustub Klient selle eest tasuma hiljemalt kauba või teenuse kättesaamisel.

4. MS TEHNIKA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 MS Tehnika on kohustatud Kliendi esindaja volituse lõpetama, kui Klient avaldab selleks kirjalikku soovi.
4.2 MS Tehnika varustab Klienti kauba või teenuse kasutamise kohta käiva infoga.
4.3 MS tehnika garanteerib tema poolt üleantava kauba vastavuse tootjapoolsetele spetsifikatsioonidele ja tehnilistele tingimustele.
4.4 MS Tehnikal on õigus mitte väljastada Kliendile kaupa või teenust, kui Kliendil on MS Tehnika ees mistahes võlgnevusi.
4.5 MS Tehnikal on õigus tühistada Kliendile määratud maksetingimus ja krediidilimiit, kui tekib kahtlus Kliendi maksevõimes.
4.6 MS Tehnikal on õigus muuta hinnakirja, sellest eelnevalt Klienti teavitamata.
4.7 MS Tehnikal on õigus küsida Kliendilt tagasisidet e-posti või telefoni teel, et välja selgitada Kliendi rahulolu osutatud teenusega

5. ASJA VÕI TÖÖ ÜLEANDMINE. OMANDIÕIGUSE JA RISKI ÜLEMINEK
5.1 Kui Lepingu objektiks on anda üle asi või töö, antakse asi või töö üle Eritingimustes sätestatud tingimustel ja kohas või vastavalt MS Tehnika tarneprotsessile.
5.2 Kui Lepingus ei ole asja või töö üleandmise aega määratud, siis määrab selle MS Tehnika ning kohustub üleandmise ajast teavitama Klienti viis (5) päeva ette.
5.3 Lepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses. Lepingu objektiks oleva asja või töö vastuvõtmisel peab Klient koheselt asja või töö üle vaatama või üle vaadata laskma.
5.4 Asja või töö mittevastavusel lepingutingimustele peab Klient viivitamata teavitama sellest MS Tehnikat ning andma piisavalt täpse kirjelduse asja või töö mittevastavuse kohta.
5.5 Kui Klient on Lepingu sätete kohaselt teavitanud MS Tehnikat asjas või töös esinevatest puudustest, siis kohustub MS Tehnika mõistliku aja jooksul viima asja või töö vastavusse Lepingu tingimustega.
5.6 Müüdud asja omandiõigus, samuti omandiõigus tehtud tööle, läheb MS Tehnikalt Kliendile üle pärast asja või töö eest MS Tehnika poolt Kliendile esitatud arve täielikku tasumist.
5.7 Risk asja või töö kadumise, hävimise, kasutuskõlbmatuks muutumise või riknemise eest läheb MS Tehnikalt Kliendile üle peale asja või töö üleandmist Kliendile või hetkest, mil asi või töö loetakse Kliendile üleantuks.
5.8 Kui Klient ei ilmu Lepingu tähtajal ostu-müügi, hoolduse või remondi objektiks olevat asja vastu võtma, siis on MS Tehnika kohustatud Klienti asja vastuvõtmise kohustusest informeerima ning andma Kliendile vähemalt neljateistkümne (14) päevase tähtaja asja vastuvõtmiseks.

6. MS TEHNIKA POOLT TEOSTATAV HOOLDUS JA REMONT
6.1 MS Tehnika parandab remondi käigus Kliendi seadmel esinevad ning Kliendi osundatud ning hoolduse tellimuses fikseeritud vead ja puudused.
6.2 Hoolduse all mõistetakse regulaarseid ennetavaid töid, mida tehakse seadme pikaajalise kasutamise tagamiseks vastavalt tootjatehase poolt antud kasutusjuhendile või hooldusraamatule.
6.3 Hooldamiseks ei loeta seadmete ümberehitamist ja seadmete ümbervahetamist.
6.4 MS Tehnika võib nõuda tasu remondieelarve koostamise eest . Remondieelarve ei ole MS Tehnikale siduv, kuid ta ei tohi sellest siiski oluliselt kõrvale kalduda.
6.5 Hoolduse või remondi objektiks oleva töö üleandmisele kohaldatakse Üldtingimuste punktis 5 sätestatut. Kui seadme remonti või hooldusesse andmisel ei ole võimalik määrata töö lõplikku üleandmistähtaega, siis määratakse Eritingimustes kindlaks asjal esineva vea või puuduse kindlaksmääramise tähtaeg. Töö üleandmistähtaeg teatatakse Kliendile vea või puuduse kindlaksmääramise tähtajal.
6.6 MS Tehnika poolt teostatava hoolduse või remondi käigus avastatud muude vigade ja puuduste kõrvaldamine toimub pärast Kliendiga vastavasisulise kokkuleppe saavutamist.

7. KAUBA JA TEENUSE KVALITEET NING GARANTII
7.1 Kauba või teenuse garantii tähtaeg sätestatakse Eritingimustes.
7.2 Garantii tähtaeg algab kauba või teenuse Kliendile üleandmisest. Kui garantiinõuet aktsepteeritakse, toimub remondi teostamine võimalikult kiiresti. MS Tehnika ei kompenseeri seadme remondi ajal saamata jäänud tulu ega seadme transpordiga seotud kulutusi.
7.3 Kõik seadme detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutamiskõlbmatuks muutunud loomuliku kulumise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
7.4 Garantii ei kehti, kui defekt on tingitud asja valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantiikulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. Eelkõige ei kehti garantii juhul, kui Klient ei ole nõuetekohaselt järginud tootja kasutusjuhiseid ning tootja müügigarantii täpsustavaid tingimusi..
7.5 Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme kasutamine ning võtta ühendust MS Tehnikaga.
7.6 Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada MS Tehnikale seisukorras, milles see oli garantiinõude esitamise tinginud asjaolu esinemise hetkel.
7.7 Seadet tohib remontida vaid MS Tehnikas, välja arvatud juhul, kui see ei ole seadme eripärast lähtudes võimalik.

8. VASTUTUS
8.1 Kui Klient viivitab Lepingu objektiks oleva asja või töö eest tasumisega, on MS Tehnikal õigus nõuda viivist null koma kaks (0,2) protsenti Lepingu summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
8.2 Kui Klient loobub tellimusest või ei tule tellitud asjale järele pärast asja vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmist, on MS Tehnikal õigus Leping üles öelda ning nõuda Kliendilt leppetrahvi viiskümmend (50) protsenti tellitud kauba hinnast. Töövõtulepingu (nt hoolduse, remondi vms puhul) on MS Tehnika kohustatud asja hoidma vähemalt kaks (2) kuud ning seejärel on MS Tehnikal õigus seade müüa Kliendi poolt MS Tehnika võlgnetavate summade katteks. Ülejäänud summa tagastatakse Kliendile.
8.3 Aja eest, mil MS Tehnika on kohustatud hoidma Kliendi asja pärast asja vastuvõtmise tähtaja möödumist, kohustub Klient MS Tehnikale tasuma hoiutasu hoolduse tellimuses sätestatud summas.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1 Kui Kliendi ja MS Tehnika vahel tekivad vaidlused, püüavad Klient ja MS Tehnika need lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
9.2 Harju Maakohtus lahendatakse vaidlus ka juhul, kui Klient asub pärast MS Tehnikaga Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

10. VÄÄRAMATU JÕUD
10.1 Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse pooltest sõltumatut ettenägematut olukorda nagu sõda, loodusõnnetus, ekspordi- ja impordikeeld vms, mis takistab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.
10.2 Vääramatu jõu esinemise korral on Pooled kohustatud teatama sellest viivitamatult teisele lepinguosalisele. Lepingupooled pikendavad Lepingus fikseeritud kohustuste täitmise tähtaegu aja võrra, mil punktis 11.1 nimetatud asjaolud kestavad.
10.3 Vääramatu jõu, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel, on Lepingu rikkumine vabandatav.

11. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE
11.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel.
11.2 Leping kehtib jooksva aasta lõpuni, kui Eritingimustes ei ole ette nähtud teisiti. Leping pikeneb automaatselt järgmiseks aastaks, kui Pool ei teata teisele Poolele vähemalt kaks (2) nädalat enne Lepingu lõppemist, et ta soovib Lepingu lõpetada.
11.3 Leping koostatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.
11.4 Nii Üld- kui Eritingimuste muutmine on võimalik MS Tehnika ja Kliendi vastastikusel kokkuleppel, v.a Üldtingimuste punktist 4.5 tulenev MS Tehnikal õigus tühistada ühepoolselt Kliendi maksetingimus ja krediidilimiit ning Üldtingimuste punktist 3.3 tulenev Kliendi õigus nõuda volituse lõpetamist.
11.5 Lepingu lõpetamine ühepoolselt on lubatud ainult seaduses otseselt ettenähtud juhtudel.

12. POOLTEVAHELISED TEATED
12.1 Lepingupoole teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks juhul, kui need on saadetud e-kirjaga Lepingus näidatud e-posti aadressile ning postitamisest on möödunud 1 tööpäev või tähitud kirjaga Lepingus näidatud aadressile ja tähitud kirja postitamisest on möödunud viis (5) päeva, sõltumata sellest, kas teine Pool on tähitud kirja vastu võtnud või mitte.